Nieuwe ideeën in patiëntenzorg

In de loop van de jaren zijn klanten, artsen en andere personen een bron van fantastische productideeën geweest. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams hebben samengewerkt met deze deskundigen om nieuwe producten op de markt te brengen voor de bevordering van innovatie en patiëntenzorg.

Heeft u een idee voor een product of dienst dat u wilt delen met Teleflex? De Ideeëngenerator-procedure beschrijft het inzendingsproces om uw idee om te zetten in realiteit.

Procedure Ideeëngenerator

Maak uw inzending zo duidelijk en beknopt mogelijk om de kans op een geslaagde evaluatie te verhogen. Lees de volgende procedurevereisten om te begrijpen hoe u uw inzending moet voorbereiden.

Voordat u uw idee indient bij Teleflex, dient u rekening te houden met de volgende vragen: Is het iets nieuws en unieks? Is uw voorstel volledig? Hoewel alle inzendingen geëvalueerd zullen worden, bestaat er nog steeds een verschil tussen een idee en een concept. We willen ideeën zien die klaar zijn voor evaluatie en die duidelijk gecommuniceerd worden."

Help ons om uw inzending volledig te begrijpen. Geef naast een beschrijving van de doelstelling ook een beschrijving van hoe het werkt en hoe het de medische praktijk tot voordeel zal strekken. Upload alle documenten die noodzakelijk zijn om uw idee uit te leggen, inclusief grafieken of illustraties."

Teleflex zoekt nieuwe ideeën die afgestemd zijn op de zakelijke platforms van de onderneming, met een focus op producten die helpen beschermen tegen infectie, de resultaten voor patiënten helpen verbeteren en de veiligheid van de patiënten en zorgverlener helpen verhogen. Uw inzending moet een antwoord geven op de volgende vragen:

• In wat onderscheidt uw productidee zich van wat er momenteel wordt aangeboden door Teleflex of andere bedrijven die medische instrumenten op de markt brengen?
• Wat is de waarde van het product of de dienst voor alle betrokkenen, in het bijzonder de arts-gebruiker of patiënt?"

Voordat u uw voorstel inzendt, dient u de Algemene voorwaarden voor inzending aandachtig te lezen. Dit document wil zeker stellen dat alle partijen het proces begrijpen.

Voorwaarden voor inzending voor de Ideeëngenerator

Teleflex heet elke externe inzending welkom die vrijwillig gebeurt en vrij is van elke wettelijke bezwaring zoals vertrouwelijkheidsplicht of verplichting aan een derde partij. Alle partijen die een inzending doorsturen moeten de gepaste stappen ondernemen om hun idee of uitvinding wettelijk te beschermen, inclusief, waar van toepassing, het aanvragen of verkrijgen van patentbescherming.

Vermeld in uw inzending gegevens over eventuele in behandeling zijnde of afgeleverde patenten in verband met uw inzending. Wanneer geen dergelijke aanvraag werd gedaan, dient u uw beschrijvingen en tekeningen te ondertekenen en van een datum te voorzien, en dit bij voorkeur in het bijzijn van een derde partij die als getuige kan dienen.

Lees aandachtig de algemene voorwaarden voor inzending. De inzending van uw idee of uitvinding geldt als een aanvaarding van deze voorwaarden. Helaas kunnen we uw inzending niet overwegen wanneer u deze voorwaarden niet heeft aanvaard.

Voorwaarden voor inzending

1. Mijn inzending vormt geen overtreding van de rechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, een plicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot het idee of uitvinding, rechten op handelsgeheimen, contractuele rechten, verplichtingen om te licentiëren of toe te wijzen, of enige andere intellectuele of eigendomsrechten.

2. Ik begrijp dat Teleflex momenteel geen verplichting heeft om mijn inzending als vertrouwelijk te behandelen en Teleflex beslist naar eigen goeddunken of het mijn inzending als vertrouwelijk zal behandelen, ongeacht de inhoud of methode van inzending.

3. Ik stem ermee in dat ik niet zal steunen op huidige of toekomstige vermeende handelsgeheimrechten of andere eigendomsrechten voor wettelijke claims tegen Teleflex in verband met mijn inzending.

4. Het aanvaarden van deze Voorwaarden kent geen patentrechten toe aan Teleflex onder in behandeling zijnde of toegewezen patenten in verband met de inzending. Ik begrijp dat Teleflex niet verplicht is om patentrechten te verkrijgen of aan te vragen voor mijn inzending in mijn naam.

5. Ik begrijp dat Teleflex mogelijk vele potentiële producten, uitvindingen en/of ideeën heeft ontwikkeld en gesuggereerd heeft of in de toekomst kan suggereren, en dat er de mogelijkheid bestaat dat sommige van deze potentiële producten, uitvindingen, en/of ideeën vergelijkbaar kunnen zijn met mijn inzending. Bijgevolg stem ik ermee in dat het Teleflex vrij staat om een potentieel product, uitvinding en/of idee te gebruiken in het publieke domein, of zoals op andere manier beschikbaar is voor Teleflex.

6. Ik stem ermee in dat Teleflex geen verplichting heeft om een deel van mijn inzending te overwegen of te gebruiken en ingediende materialen worden mogelijk niet terugbezorgd of bewaard. Ik stem ermee in dat Teleflex kopieën mag maken van mijn inzendingsmaterialen.

Zodra u uw idee heeft ingezonden, doorloopt de niet-vertrouwelijke informatie in verband met uw idee een evaluatieproces bij Teleflex. Verschillende groepen binnen het bedrijf zullen uw idee evalueren en inschatten of het een haalbaar idee is voor Teleflex.

U kunt een antwoord van Teleflex over uw idee verwachten binnen drie maanden nadat u uw idee heeft ingediend.

Hartelijk dank dat u uw idee heeft willen delen met Teleflex.