Zásady společnosti Teleflex Incorporated pro zajištění soukromí na internetu

Teleflex Incorporated a její rodina společností (dále v tomto dokumentu označované jako "společnost Teleflex", "my", "nám" nebo "naši") respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky a dbá na potřebu přiměřené ochrany a správy soukromých údajů. Osobní údaje jsou informace, které identifikují jednotlivce nebo by mohly být použité společností Teleflex k identifikaci jednotlivců. Tyto zásady ("Zásady" nebo "Zásady pro zajištění soukromí") jsou určeny k vysvětlení a poskytnutí informací týkajících se našich opatření pro zajištění soukromí na internetu.


O našich zásadách pro zajištění soukromí

Účelem těchto zásad je vysvětlit, jak společnost Teleflex zachází s osobními i neosobními údaji, pořízenými na svých hlavních webových stránkách a na všech ostatních webových stránkách společnosti Teleflex, kde jsou tyto zásady uvedeny (společně i jednotlivě "Stránky").

Berte prosím v potaz, že tyto Zásady platí pouze pro osobní a neosobní údaje pořízené prostředníctvím těchto stránek a nevztahují se na jakékoli ostatní informace pořízené společností Teleflex pomocí jakýchkoli jiných prostředků. Když tyto Zásady používají termín "osobní údaje" nebo "osobní informace", myslíme tím informace, které identifikují konkrétní osobu a uvádí její jméno, adresu pro zasílání pošty, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pokud jsou ostatní informace přímo spojovány s osobními údaji, stávají se tyto informace na základě zmíněnách Zásad rovněž osobními údaji.

Přenos osobních údajů do zámoří

Protože jsme mezinárodní společnost, je možné, že budeme vaše osobní údaje přesouvat do zahraničí. Pokud sídlíte v Evropské unii, vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být přesunuty k příjemcům sídlícím v zemích nebo na územích mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) včetně Spojený států. Jejich zákony na ochranu osobních údajů nemusí být adekvátní a odpovídat těm ve vaší jurisdikci. V takovém případě budeme usilovat o to, abychom podnikli opatření na ochranu vašich osobních údajů (tak, jak vyžadují platné zákony).

Pokud tyto Stránky využíváte nebo na ně přistupujete z oblasti mimo Evropskou unii, mohou se na vás vztahovat místní zákony jurisdikce, kde jsou vaše osobní údaje uchovávány, využívány nebo zpracovávány.

Informace on-line

Neosobní informace a tzv. "cookies":

Při procházení stránkami společnosti Teleflex naše servery automaticky pořizují určité neosobní informace. Například adresu poskytovatele internetových služeb (IP) pro váš počítač, jméno domény, typ prohlížeče, navštívené stránky a čas, kdy jste navštívili naše stránky, kolikrát jste se na naše stránky vrátili a další informace o tom, co jste si prohlíželi. Neosobní informace, které od vás můžeme pořídit přes naše Stránky, nepoužíváme k vaší osobní identifikaci. Tyto informace ovšem můžeme shromažďovat a/nebo analyzovat, abychom mohli vyhodnotit zvyky našich uživatelů. Pomůže nám to monitorovat používání našich Stránek, zlepšovat jejich obsah a fungování a lépe porozumět i sloužit našim uživatelům. Společnost Teleflex tyto informace neprodává, nevyměňuje ani nezveřejňuje; mohou ovšem být sdíleny se zaměstnanci a dodavateli, kteří pomáhají při zavádění a údržbě našich Stránek.

"Cookies" jsou malé datové soubory, které jsou vytvořené prohlížečem vašeho počítače a které se ukládají na disk vašeho počítače při navštěvě určité webové stránky. "Cookies" můžeme používat, abychom poskytli obsah odpovídající vašim zájmům a abychom i dále vyhovovali vašim zkušenostem a očekáváním na našich Stránkách. "Cookies" samy o sobě uživatele osobně neidentifikují. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby vás vyrozuměl, když obdržíte "cookies" a můžete se rozhodnout, zda jej chcete přijmout či nikoli. Pokud jsou "cookies" zablokovány, určité úkoly nebo funkce našich Stránek nemusí fungovat. "Cookies" pro relace jsou určené k uložení dočasných dat v paměti, která existují pouze po dobu relace uživatele. Všechny informace z nich jsou kompletně odstraněny, když relace skončí. Obvykle se používají k předávání informací z jedné Stránky na druhou. Společnost Teleflex používá "cookies" pro relace k vedení interního identifikátoru relace vyžadovaného základní webovou technologií a k poskytnutí statistických údajů o používání Stránek. Tyto "cookies" nemohou být používány k přiřazení těchto údajů konkrétnímu jedinci.

Použití souborů cookie můžete řídit podle svých požadavků a můžete je i smazat – podrobnosti najdete na stránkách AllAboutCookies.org. Můžete odstranit všechny soubory cookie, které již jsou ve vašem počítači, a většinu prohlížečů lze nastavit tak, aby bylo zakázáno jejich ukládání. Pokud to však uděláte, při každé návštěvě těchto stránek budete pravděpodobně muset nastavit některé předvolby ručně a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Osobní informace:

V některých částech našich Stránek nabízíme návštěvníkům různé příležitosti ke komunikaci a další interakci s našimi společnostmi přímo prostřednictvím našich Stránek. Pokud se rozhodnete využít tyto příležitosti, můžeme vás požádat, abyste nám dobrovolně poskytli osobní informace o sobě, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace.

Vaše osobní informace použijeme pouze k účelu, pro který byly poskytnuty. Poskytnutím těchto informací souhlasíte s tím, abychom si vedli záznam těchto informací, abychom mohli odpovídat na žádosti; posílat vám informace o našich nejnovějších výrobcích, propagačních akcích a událostech; nebo abychom mohli, pokud je to nezbytné, dodržovat požadavky regulatorních organizací jako je FDA nebo FAA.

Zveřejňování informací

Společnost Teleflex může zveřejnit osobní informace, které jí poskytnete, svým zaměstnancům, konzultantům, regulatorním organizacím a jakýmkoli jiným třetím stranám, aby mohla řádně splnit vaši žádost nebo aby dodržela nařízení a/nebo požadavky.

Dále můžeme sdílet osobní informace, které nám poskytnete, s ostatními společnostmi, které jsme najali pro poskytování služeb. Tyto společnosti (naši zástupci/dodavatelé) jsou smluvně vázány, aby používaly osobní informace, které jim sdělíme, pouze k provádění služeb, k jejichž provádění jsme je najali.

Osobní informace o vás nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami tak, aby nemohly být použity pro marketinkové účely. Rovněž jim tyto osobní informace neprodáme ani nepronajmeme. Informace o vás poskytneme, pokud nás k tomu vyzvete nebo pokud to po nás bude vyžadováno ze zákona.

Pokud jste dealer a zaregistrujete se na našich stránkách do jedné nebo několika sítí dealerů, vaše kontaktní informace mohou být zveřejněny na našich Stránkách. Poslouží našim zákazníkům při doporučení výrobků a/nebo servisních služeb společnosti Teleflex.

Přístup k pořízeným informacím

Informace, které jste nám poskytli, můžete zkontrolovat a zaktualizovat přes naše Stránky pomocí možnosti "Contact" (Kontakt) na těchto Stránkách.

Dětí mladší 13ti let

Společnost Teleflex nezamýšlí pořizovat osobní informace od dětí mladších 13ti let bez povolení rodičů nebo pěstouna daného dítěte. Také neposkytujeme žádné osobní informace žádné třetí straně (kromě zástupců společnosti Teleflex) o našich návštěvnících online, kteří uvedou, že jsou mladší než 13 let.

Návštěvníci online, kteří jsou mladší než 13 let, by nám neměli poskytovat osobní údaje bez výslovného povolení svých rodičů nebo svého pěstouna. Pokud nám vaše dítě poskytlo osobní údaje a chcete si vyžádat, aby tyto údaje byly vyjmuty z našeho systému, použijte laskavě k této žádosti možnosti "Contact" (Kontakt) na těchto Stránkách a naše Společnost vyvine přiměřené úsilí ke splnění vaší žádosti.

Bezpečnost

Při správě dat a informací používáme přiměřená bezpečnostní opatření jako je šifrování a systémy "firewalls". Zabraňujeme tak ztrátám, zneužití či přepisu informací.

Bohužel u žádné elektronické komunikace prostřednictvím internetu není možno zaručit, aby byla 100% bezpečná. I KDYŽ SE SNAŽÍME VĚNOVAT VELKOU PÉČI OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ, NEMŮŽEME ZARUČIT BEZPEČNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, KTERÉ NÁM POSKYTNETE. TYTO INFORMACE NÁM TEDY POSKYTUJETE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Vyzýváme vás tímto, abyste použili veškerá možná opatření k ochraně svých osobních údajů, během práce na internetu. Měňte často svá hesla, volte kombinaci písmen a čísel a používejte bezpečný prohlížeč.

Odkazy na jiné stránky

Tyto Zásady pro zajištění soukromí platí pouze pro naše Stránky a nikoli pro stránky jiných společností nebo organizací. Naše Stránky mají odkazy na jiné stránky na internetu. Společnost Teleflex nemá pod kontrolou ani neschvaluje obsah webových stránek třetích stran, a i jinak odmítá zodpovědnost za obsah nebo zásady pro zajištění soukromí těchto stránek. NEZODPOVÍDÁME ZA OBSAH, BEZPEČNOST A ZAJIŠTĚNÍ SOUKROMÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN.

Změny zásad

Společnost Teleflex může průběžně měnit tyto Zásady pro zajištění soukromí, aby lépe odpovídaly změnám v oboru nebo aby vám lépe sloužily. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět tyto změny na základě svého výhradního rozhodnutí bez toho, že bychom vás o tom museli předem informovat. Společnost Teleflex vynaloží přiměřené úsilí o zveřejnění veškerých takových změn Zásad pro zajištění soukromí, například formou jejich zveřejnění na svých Stránkách.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli informace o těchto Zásadách pro zajištění soukromí, použijte prosím možnost "Contact" (Kontakt) na těchto Stránkách. Vítáme vaše otázky a doporučení týkajíci se Zásad pro zajištění soukromí.