Rozvoj korporace

Společnost Teleflex je nadnárodním dodavatelem lékařské techniky, která přináší více klinických výhod, zlepšuje bezpečnost pacientů a poskytovatelů a snižuje celkové procedurální náklady. Společnost Teleflex má dlouhou historii růstu založeného na nových produktech, vstupech na nové zeměpisné trhy a akvizicích. Klademe velký důraz na investice do technologií za účelem budování našich klíčových franšíz a distribučních kanálů.

Onemocnění:

Společnost Teleflex neustále hledá příležitosti k prodloužení života a zlepšení jeho kvality u kriticky nemocných pacientů s vážnými nebo chronickými onemocněními či stavy, jako jsou například:

 • srdeční nemoci,
 • rakovina,
 • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPD),
 • onemocnění periferních tepen,
 • neodkladné chirurgické zákroky,
 • cukrovka,
 • chronická inkontinence,
 • nemocniční infekce.

Segment trhu:

Společnost Teleflex prodává produkty z různých klinických oblastí, které jsou úřadem FDA obvykle klasifikovány jako třídy I a II. Naše klinické oblasti se souvisejícími produkty:

 • Cévní přístup: centrální venózní katétry (CVC), periferně zavedené centrální žilní katétry (PICC), technologie pro navigaci a lokalizaci katétru, perkutánní zavaděče sheatu, mikrozavaděče a produkty pro arteriální přístup.
 • Intervenční přístup: katétry pro chronickou hemodialýzu, zařízení pro odstranění sraženin, porty pro intravenózní terapii, angioplastické balónkové katétry, zařízení pro torakocentézu a paracentézu.
 • Anestezie: laryngeální masky, endotracheální trubice, tracheostomie, laryngoskopy, dvoulumenové trubice, orální a nazofaryngeální dýchací kanyly, epidurální katétry, periferní nervová blokáda, monitory neurostimulátorů a neuromuskulárních blokátorů, spinální anestézie a PCA pumpy pro zmírňování bolesti.
 • Podpora dýchání: nebulizátory, kyslíková terapie, zvlhčování, bakteriální/virální filtry, spotřební materiál na podporu dýchání, resuscitační brašny, stimulační spirometry a léčba astmatu.
 • Urologie: Foleyovy balónkové katétry, intermitentní katétry, suprapubická derivace moči, močové sběrné systémy, soupravy pro katerizaci, ureterální dilatátory, urodynamika, ureterální stenty, ureterální katétry, nefrostomie, zařízení pro kameny a vodiče.
 • Chirurgie: ligace, kardiochirurgie a drenáž, sutura, chirurgické nástroje, endochirurgie, trokary/porty, optické světlovody, staplery a zařízení pro laparoskopické uzavírání.
 • Kardiologie: intraaortální balonková kontrapulzace AutoCAT 2 WAVE, katétry IAB FiberOptix, konvenční katétry IAB; termodiluční katétry/soupravy, bipolární stimulační katétry/soupravy, WP katétry, angiografie Berman, angioplastické balónkové katetry, soupravy pro transradiální přístup a sheaty Super ArrowFlex.
 • Domácí péče: tracheostomie a urologie.
 • OEM vytlačování, vysoce výkonné intervenční katétry, přizpůsobená lékařská zařízení, odolná vlákna, speciální sutury a biovstřebatelné pryskyřice a vlákna.

Iniciativy k zajištění růstu:

Když společnost Teleflex posuzuje akviziční a technologické příležitosti, pečlivě zvažuje, zda daná příležitost zapadá do iniciativ k zajištění růstu. Aby daná příležitost mohla být zvážena, musí podporovat alespoň jednu z iniciativ. Naše iniciativy k zajištění růstu:

 • nabízí možnosti pro získání čelní pozice na trhu;
 • produkty přináší odůvodněné klinické výhody;
 • dodavatel nebo lékař mohou vyčíslit snížené náklady;
 • produkty jsou chráněné duševním vlastnictvím;
 • jsou využívány aktuální prodejní prostředky a prodejní kanály;
 • platí pro jednu nebo více z našich strategických zeměpisných oblastí;
 • jsou využívány stávající znalosti a výrobní možnosti společnosti Teleflex.

Nové nápady v oblasti péče o pacienty

Máte nějaký nápad týkající se produktu nebo služby, o který byste se chtěli se společností Teleflex podělit?

Rádi si je vyslechneme.